Competition
Infinite Competition
ทางโครงการฯ ให้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันวัด Performance และสิทธิ์รับรางวัล กับผู้สมัครทุกท่าน โดยท่านสามารถเข้าร่วมได้ตามความสมัครใจ ทั้งนี้ทางโครงการฯ จะใช้การลงทุนในตลาดหุ้นไทยเป็นสนามในการวัด Performance โดยมีรายละเอียดและกติกาดังนี้
การเข้าร่วม
 • สมัครโครงการฯ เปิดพอร์ตการลงทุนกับ Yuanta Securities
 • โอนเงินเข้าพอร์ตที่ต้องการแข่งขัน (พอร์ตเริ่มตั้น 100,000.-)
 • ระบบจะทำการจัดอันดับผลคะแนนแบบอัตโนมัติ
 • สามารถเช็คผลคะแนนผ่าน www.supertraderinfinite.com
 • เริ่มเทรดเก็บคะแนน 1 ตุลาคม 2565 ถึง 29 กันยายน 2566
 • สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันนี้ท่านสามารถเข้าร่วมหรือไม่ก็ได้ตามความสมัครใจ
รูปแบบการแข่งขัน (Competition Style)
1. รอบแรก Online Trading ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตค.65 - 29 กย.66)
 • แข่งขันแบบ League (สะสมคะแนน 12 เดือน) คะแนนสูงสุด 120,000 คะแนน
 • คะแนนจะมาจาก 2 ส่วน
 • %NAV 8,000 คะแนนต่อเดือน
 • Volume Trade 2,000 คะแนนต่อเดือน
 • ไม่มีการตกรอบตลอดระยะเวลา 12 เดือน
 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถ ซื้อ-ขายหลักทรัพย์ได้ตามกติกาที่ทางโครงการกำหนดเท่านั้น*
 • พอร์ตคงเหลือจะถูกรีเซ็ตเป็น 100% ทุกเดือน
 • สามารถฝาก-ถอนเงินเข้าพอร์ตได้ตามเงื่อนไขและช่วงเวลาที่กำหนด*
2. รอบ Final Live Trade (30 ตค.66 - 3 พย.66 ระยะเวลา 5 วัน ชิงรางวัลรายปี และ Tesla model 3)
 • คัดเลือกจากผู้ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด 12 เดือน 30 อันดับ เข้ามา Live Trade ที่ Supertrader Republic สาขาสยามเพื่อเฟ้นหาสุดยอด Infinite Trader
 • ใช้ %NAV สะสมรวม 5 วันในการวัดผล (คะแนนสูงสุด 50,000 คะแนน)
 • พอร์ตเริ่มตั้น 100,000 บาท
 • ไม่สามารถฝาก-ถอนเงิน ระหว่างการแข่งขันได้
 • เข้าแข่งขันสามารถซื้อ-ขายหลักทรัพย์ได้ตามกติกาที่ทางโครงการกำหนดเท่านั้น*
 • การจัดอันดับจะใช้คะแนนจากรอบ Online Trading (12 เดือน) รวมกับคะแนนรอบ Final Live Trade (5 วัน) ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 10 อันดับ รับรางวัลจากทางโครงการฯ
 • กติกาและกำหนดการในรอบนี้จะประกาศให้ทราบสำหรับผู้ผ่านเข้ารอบ 30 คน เท่านั้น
 • รอบแรก Online Trading ผู้ที่ได้รับรางวัลรายเดือนต้องมายืนยันตัวตนที่ Supertrader Republic สาขาสยาม ตามวันและเวลาที่กำหนด (โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า) คณะกรรมการจะมีการสัมภาษณ์เพื่อยืนยันการได้รับรางวัล
 • รอบ Final Live Trade ผู้ที่ได้รับคัดเลือก 30 อันดับ ต้องมายืนยันตัวตนและเข้ามา Live Trade ที่ Supertrader Republic สาขาสยาม ตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 • หากท่านไม่สามารถเข้ามายืนยันตัวตนตามวันและเวลาที่กำหนดได้ บริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยจะทำการเลื่อนผู้ที่อยู่อันดับถัดไปขึ้นรับสิทธิ์แทน
 • ชื่อ-สกุล ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเป็นบุคคลเดี่ยวกันกับตอนสมัครโครงการฯและตอนเปิดพอร์ต
 • บริษัทฯ จะมีการเก็บภาพและวีดิโอเพื่อโปรโมทโครงการฯ
 • ไม่สามารถให้บุคคลอื่นรับรางวัลแทนได้
 • หากมีข้อพิพาทใดๆ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
รายการหลักทรัพย์ที่ซื้อขายได้
 • หลักทรัพย์ในตลาดหุ้นไทยทั้ง SET และ MAI หุ้นสามัญ (Stock), ใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant)
รายการหลักทรัพย์ที่ไม่สามารถซื้อขายได้
 • หลักทรัพย์ที่ราคา (Price) น้อยกว่าเท่ากับ 0.20 บาทต่อหุ้น นับเฉพาะรายการซื้อสามารถขายออกได้ไม่ผิดกติกา*
 • หลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำ (Volume) ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่สามารถซื้อขายทุกต้นเดือนทาง www.supertraderinfinite.com และช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของโครงการฯ
*เนื่องจากมีนักลงทุนมือใหม่ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มี Leverage สูงเช่น DW หรือ INDEX FUTURE ขอสงวนสิทธิ์การแข่งขันวัด Performance ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางโครงการฯกำหนดเท่านั้น
หมายเหตุ:
 • การซื้อ-ขายที่ผิดกติกา พอร์ตของท่านจะไม่ถูกคำนวณคะแนนในเดือนนั้นๆ
 • หากมีรายการซื้อ-ขายที่ Volume ผิดปกติ คณะกรรมการจะถือเป็นโมฆะ
 • หากตรวจพบมีการทุจริต คณะกรรมการขอตัดสิทธิ์ในการแข่งขันและการรับรางวัล
 • หากมีข้อพิพาทใดๆ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
การคำนวนคะแนน Infinite Points (ค่าสัมประสิทธิ์)
 • ตารางคะแนน Infinite Points สูงสุดในแต่ละเดือนเท่ากับ 10,000 point
  • แบ่งเป็น 2 ส่วน
  • %NAV 8,000 คะแนนต่อเดือน
  • Volume Trade 2,000 คะแนนต่อเดือน
 • ผู้ที่ได้ %NAV บวกสูงสุดในเดือนนั้นๆ จะได้คะแนน 8,000 Point
  ผู้ที่ได้ %NAV บวกอันดับ 2 จะได้คะแนน 7,999 Point
  และผู้ที่ได้ %NAV บวกอันดับ 3 จะได้คะแนน 7,998 Point เป็นต้น
 • เรียงอันดับคะแนนตามตารางจนถึงผู้ที่ได้ “%NAV ติดลบ” หรือ “ฟาวล์” จากการ เทรดทุกคนจะมีคะแนน 7,500 Point และคะแนนจาก Volume Trade ตามลําดับ
 • ผู้ที่มี Volume Trade สูงสุดในเดือนนั้นๆ จะได้คะแนน 2,000 Point
  ผู้ที่มี Volume Trade สูงสุดอันดับ 2 จะได้คะแนน 1,999 Point
  และผู้ที่มี Volume Trade สูงสุดอันดับ 3 จะได้คะแนน 1,998 Point เป็นต้น
 • เรียงอันดับคะแนนตามตารางจนถึงผู้ที่พอร์ตไม่มีการเคลื่อนไหวจะมีคะแนนเท่ากับศูนย์
 • ผู้ที่มีคะแนนรวม Total สูงสุด 5 อันดับแรก รับรางวัลรายเดือน
*กรณีที่คะแนนรวมเท่ากันให้ดูจากผู้ที่ได้ %NAV มากกว่าเป็นฝ่ายชนะ
การขายหลักทรัพย์
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องขายหลักทรัพย์ทั้งหมดในพอร์ตทุกสิ้นเดือน *มีปฏิทินแจ้งวันล่วงหน้า
 • หากท่านไม่ได้ทำการขายหลักทรัพย์ หรือขายหลักทรัพย์ไม่หมด ในระยะเวลาที่กำหนด
พอร์ตของท่านจะไม่ถูกคำนวณคะแนนในเดือนนั้น และการ Reset พอร์ตเป็น 100% สำหรับรอบเดือนถัดไป จะใช้วิธี Mark to market (MTM) ปรับมูลค่าของหลักทรัพย์ให้เป็นจริงตามราคาตลาดล่าสุด
การฝาก-ถอนเงิน
 • พอร์ตเริ่มตั้น 100,000.-
 • ฝาก-ถอนเงินได้ ทุกวันที่ 1-3 ของทุกเดือน *มีปฏิทินแจ้งกำหนดฝากถอน
 • ถอนเงินได้เฉพาะส่วนที่เป็นกำไรเท่านั้น
 • ไม่สามารถถอนส่วนที่เป็นทุนเริ่มตั้น 100,000.- ได้
 • หากพอร์ตของท่านลดลงจากการเทรด ท่านสามารถฝากเงินเพิ่มหรือไม่ก็ได้ พอร์ตคงเหลือจะถูก Reset 100% ทุกต้นเดือน
*การฝาก-ถอนเงินนอกเหนือเงื่อนไขข้างต้น พอร์ตของท่านจะไม่ถูกคำนวณคะแนนในเดือนนั้น ต้องรอ Reset คะแนนในรอบเดือนถัดไป
การจัดอันดับ Ranking และการรายงานผล
 • อัปเดต Ranking ทุกวัน โดยเป็นข้อมูลของวัน T-1
 • คะแนนรายเดือน Infinite Points ประกาศผลทุกเดือนเพื่อรับรางวัล
 • คะแนนสะสม (12 เดือน) Infinite Points ประกาศผลเมื่อจบรอบแรก
เงินปันผล หรือ หุ้นปันผล
กรณีได้รับเงินปันผลหรือหุ้นปันผลจะไม่นํามาคิดรวมในมูลค่าพอร์ต
*โอนหุ้นไปที่บัญชีปกติอีก 1 บัญชี (มีเจ้าหน้าที่แนะนำขั้นตอน)
สรุปกติกาการแข่งขัน
 • การแข่งวัด Performance มี 2 รอบ
 • รอบแรก Online Trading (12 เดือน ) รอบ Final Live Trade ( 5 วัน)
 • มีการจัดอันดับแจกรางวัลทุกเดือน
 • รางวัลรายปี และรถยนต์ tesla แจกในรอบ Final Live Trade
 • เทรดในหลักทรัพย์ที่ทางโครงการกำหนดเท่านั้น
 • ต้องขายหลักทรัพย์ทั้งหมดในพอร์ตทุกสิ้นเดือน
 • การฝาก-ถอนเงิน ผิดเงื่อนไขที่กำหนดจะไม่ถูกคำนวณคะแนนในเดือนนั้น
 • ไม่สะดวกมายืนยันตัวตนรับรางวัลถือว่าท่านสละสิทธิ์
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
 • หากมีข้อพิพาทใดๆ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด